Mono Lake area and Yosemite NP

6/20-23/2008

Mono Lake Bird Chautauqua

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Debbi Brusco